Szukaj
Close this search box.

zNordic

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTTERNETOWEGO

www.znordic.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.znordic.pl jest Marzena Skibińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą zNORDIC Artykuły Sportowe Nordic Walking Marzena Skibińska, adres siedziby: ul. Marsa 26A/9, 80-299 Gdańsk, adres do doręczeń: ul. Marsa 26A/9, 80-299 Gdańsk, NIP: 7131056068, REGON: 060646250, wpisaną do Centralnej Ewidencji
   i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@znordic.pl tel. 515 244 747, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie „Usługodawcą”.
  1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., zwanej dalej „ODO”.

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. [Cel przetwarzania i podstawa prawna] Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.znordic.pl w przypadku:
   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego lub formularza zamówienia (złożenie zamówienia). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
   2. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   3. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą strony
    i sklepu obejmujących udostępnianie treści gromadzonych na stronie, a także udostępnianie formularzy kontaktowych oraz w celach marketingowych i obsługi reklamacji. Przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie danych podanych fakultatywnie po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 2. [Rodzaj przetwarzanych danych osobowych] Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   1. imię i nazwisko,
   2. data urodzenia,
   3. PESEL/ NIP,
   4. adres (zamieszkania),
   5. adres e-mail,
   6. numer telefonu.
 3. [Okres archiwizacji danych osobowych] Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje

o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie z użytkownikiem umowy.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej, w tym w szczególności dostawcom systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych). Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
 1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
 2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 6. Sprzeciw – art. 21 RODO
 7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@znordic.pl
 1. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies” sesyjne i stałe:
 1. „cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony),
 2. „cookies” stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 1. Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje
  o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 2. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
  w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz na stronie internetowej http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
  z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
  i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO, ODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Polityka prywatności podlega publikacji na stronie www.znordic.pl, jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.